Publicaţii în domeniu

„Tematica articolelor cuprinse în este foarte diversă, iar fiecare volum propune o imagine de ansamblu a evenimentelor aniversare ale anului, prezentând tot ceea ce se consideră de valoare din toate timpurile – evenimente sau nume de referinţă din domeniul culturii universale şi autohtone: scriitori şi publicişti, pedagogi şi istorici, autori de manuale şi ziarişti, arhitecţi şi artişti plastici, compozitori şi regizori, artişti lirici şi interpreţi de folclor, bibliotecari, oameni de ştiinţă cu realizări în toate domeniile etc. Rostul acestei lucrări este nu numai de a prezenta recunoaşterea mondială a unor nume notorii, dar şi de a introduce în patrimoniul nostru utilizabil, contribuţiile reale ale celor din preajma noastră, despre care poate nu s-a prea ştiut sau poate nu s-au scris prea multe”.

Valeria Matei

„Volumul de faţă cuprinde o suită de profiluri consacrate oamenilor cărţii şi celor care au conceput şi au perfecţionat biblioteconomia din Republica Moldova”. Silvia Ghinculov

eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunoştinţe: dreptul de autor şi bibliotecile. Manual cu privire la dreptul de autor şi alte probleme juridice conexe bibliotecilor / ed. îngrijită Mariana Harjevschi; trad. din lb. engl. Svetlana Boincean. – Ch.: „Print-Caro” SRL, 2009. – 88 p.

„Barierile de acces la cunoştinţe, în mod special în ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie, sunt multiple. Problemele financiare, tehnologice şi juridice împiedică dezvoltarea unei societăţi a cunoaşterii cu toate beneficiile sale. Acest manual este un ghid practic ce se referă la subiectele juridice care afectează activitatea informaţională a bibliotecilor, mereu în mişcare în cadrul mediului digital. O mulţime de probleme ilustrează complexitatea mediului digital în care activează bibliotecile. Bibliotecarii trebuie să posede cunoştinţe despre unele domenii-cheie, astfel încât comunitatea bibliotecară să-şi poată apăra poziţia sa şi să-şi îndeplinească misiunea în era digitală. Fiecare subiect este descris succint, subliniind principalele aspecte privind politicile în domeniul bibliotecilor oferind referinţele bibliografice la sfârşitul fiecărui capitol”

Teresa Hackett

Manual de identitate / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; dr. Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală, Ludmila Pânzaru, Tatiana Roşca. – Ch., 2009. – 40 p.

Biblioteca Municipală ” B.P. Hasdeu” din Chişinău este prima bibliotecă din Republica Moldova care şi-a elaborat şi înregistrat logo-ul corporativ la AGEPI. Acesta reprezintă elementul principal al identităţii Bibliotecii Municipale, care creează comunicare vizuală, memorabilitate şi impune respect.

Elemente componente ale logo-ului: Simbolul grafic (reprezintă forma stilizată a unei cărţi); Numele bibliotecii (Biblioteca Municipală B.P. HASDEU); Sloganul (Calea ta spre cunoaştere).

Scopul: reflectarea profilului şi a personalităţii BM, pătrunderea în memoria comunităţii, adaptarea utilizatorului, formarea fidelităţii şi recunoaşterii, consolidarea şi promovarea imaginii.

Pentru aplicarea corectă a brandului de către cele 31 filiale, BM a elaborat Manualul de identitate, care furnizează un număr de elemente ce formează baza sistemului vizual de identitate. El prevede reguli de bază pentru administrarea identităţii, o cerinţă necesară şi obligatorie pentru toate structurile componente în promovarea unei imagini distincte. Or, o imagine favorabilă în ochii utilizatorului înseamnă coerenţă în activitate şi diversitate în oferte – produse, servicii, facilităţi, spaţii, comportament.

Toate elementele logo-ului, utilizate constant şi sistematic, în combinaţie sau separat, oferă indicii despre BM, o reprezintă în mod coerent şi distinct, îi evidenţiază unicitatea. Logo-ul se aplică pe suporturi tradiţionale şi electronice în variantă oficială (pe documente instituţionale – foi cu antet, contracte, cărţi de vizită), precum şi elemente separate (în deosebi pe materialele promoţionale inscripţionale). Manualul mai furnizează o serie de mostre ale sistemului de identitate, precum şi aspecte tipografice, cromatice şi de stil.

Implementarea şi folosirea permanentă a logo-ului pe toate materialele elaborate şi emise de BM va consolida imaginea şi va contribui la realizarea obiectivelor de informare, de promovare şi transparenţă.

Genoveva Scobioală, manager,

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

Resurse electronice în ajutorul bibliotecilor publice / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; alcăt.: Prascovia Caleva, Vera Osoianu. – Ch.: BNRM, 2009. – 46 p.

Lucrarea este destinată bibliotecarilor din bibliotecile publice, în special cele din comunităţile mici, care sunt la începutul procesului de informatizare. În afară de recomandările privind utilizarea resurselor electronice şi o primă iniţiere în utilizarea motoarelor de căutare, translatoarelor electronice, resurselor deschise etc., sunt prezentate şi adresele unor site-uri reprezentative, deosebit de utile pentru activitatea bibliotecilor, precum şi un şir de resurse tematice. Lucrarea poate fi solicitată în format electronic la adresa (vera_osoianu@yahoo.com).

Imaginea bibliotecii publice în comunitate / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. – Ch.: BNRM, 2009. – 68 p.

“Lucrarea Imaginea bibliotecii publice în comunitate este adresată bibliotecarilor din bibliotecile publice şi constituie un suport pentru realizarea acţiunilor de promovare a imaginii bibliotecii în comunităţile locale din ţară. În lucrare au fost inserate comunicările prezentate în cadrul Seminarului Naţional 2008, cu genericul “Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”, în care au fost reliefate diverse aspecte privind natura imaginii, imaginea bibliotecii în comunitate, problemele constituite în timp şi cele actuale, posibilităţile de îmbunătăţire a imaginii, şansele oferite de modernizarea tehnologiilor de informare şi comunicare etc.”

Vera Osoianu

Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situaţii statistice 2005-2008 / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; alcăt. Larisa Gologan, Ecaterina Dmitric. – Ch.: BNRM, 2010. – 60 p.

Lucrarea Bibliotecile publice din Republica Moldova: Situaţii statistice 2005-2008 reflectă activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anii 2005-2008 conform tabelelor centralizatoare anuale şi rapoartelor de activitate ale bibliotecilor publice. Lucrarea include următoarele compartimente:

 • Reţeaua de biblioteci publice
 • Dezvoltarea colecţiilor
 • Facilităţi şi servicii
 • Filiale de carte românească
 • Utilizatori şi utilizarea bibliotecilor
 • Activitatea de memorie şi cunoaştere locală a bibliotecilor
 • Dialog cultural
 • Informatizarea bibliotecilor
 • Personalul
 • Concluzii

Situatiile statistice sunt prezentate în tabelele anexate. In baza lor au fost calculati indicatorii pe performanta specifici activitatii bibliotecare. Lucrarea este destinată specialiştilor din domeniul biblioteconomie şi ştiinţa informării, precum si tuturor persoanelor interesate de situaţia bibliotecilor publice din Republica Moldova. Această culegere full text va fi plasată curând pe site-ul oficial al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova http://www.bnrm.md, rubrica publicaţii.

Situatiile statistice privind activitatea bibliotecilor publice din Republica Moldova în anul 2009 pot fi accesate pe următorul link:

http://www.bnrm.md/web/index.php?lang=ro&pid=statistica-de-biblioteca

Ecaterina Dmitric

Rigorile internaţionale actuale ale funcţionării bibliotecilor publice (Expozeu şi comentarii asupra Ghidului IFLA-UNESCO) / Bibl.Naţ.a Rep. Moldova; dir.gen.: Alexe Rău; ed.îngrijită de Vera Osoianu. – Ch.: BNRM, 2007. – 154 p.

„Volumul Rigorile internaţionale actuale ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice (Expozeu şi comentarii asupra Ghidului IFLA-UNESCO), ediţie îngrijită de Vera Osoianu, este o sinteză teoretică a tendinţelor actuale în activitatea bibliotecilor publice, este şi o analiză a experienţei din RM şi din străinătate a activităţii bibliotecii cuprinzând cele mai eficiente practici.

Lucrarea propune investigaţia şi analizarea diversului registru de probleme/aspecte a binomului biblioteca – societatea cunoaşterii.

Volumul demonstrează nevoia schimbării instituţiei bibliotecare, tratând acest proces ca parte componentă a procesului de democratizare a societăţii.

Literatura teoretico-ştiinţifică utilizată este bogată, actuală şi diversă incluzând autori cercetători, practicieni locali, români, ruşi de notorietate mondială.

Lucrarea indică utilizarea unui limbaj ştiinţifico-pedagogic corect, accesibil, literar, cât şi volumul impresionant de exemple, tabele grafice, apendix-uri care adaugă valoare. Consider expozeul lucrare finalizată, utilă domeniului, dar mai ales bibliotecarului practic.” Dr.conf.univ. Lidia Kulikovski

Biblioteca 2.0 – o nouă generaţie de biblioteci: (Materialele Seminarului Naţ. al Managerilor de Biblioteci Publice 2009) / resp. ed.: Vera Osoianu. – Ch.: BNRM, 2010. – 80 p.

„Lucrarea include un şir de articole elaborate în baza comunicărilor prezentate în cadrul Seminarului Naţional al Managerilor de Biblioteci Publice 2009, precum şi alte materiale relative la tema seminarului şi va fi de mare folos în activitatea de perspectivă a bibliotecarilor din bibliotecile publice.

Autorii au studiat o gama largă de izvoare de mare actualitate, disponibile, mai ales, în format electronic – exemplu elocvent care demonstrează avantajul utilizării Web-ului în activitatea bibliotecii, implicit în activitatea de cercetare.

Importanţa materialelor prezentate este deosebită, dat fiind faptul că se numără printre primele studii de la noi axate pe diverse aspecte ce ţin de biblioteconomia virtuală şi mişcarea Biblioteca 2.0. Practic cu aceste studii începe bibliografia naţională la tema menţionată care este de mare importanţă pentru prezentul, dar, mai ales, pentru viitorul bibliotecii”. Vera Osoianu

Regneală, Mircea. Noi studii în biblioteconomie/ Mircea Regneală.-Bucureşti: Editura ABR, 2009. -632 p.

„Volumul este compozit. Stilul variaza de la didactic la confesiv, de la compozitii conjuncturale la pagini parca desprinse din proiectul unui tratat. Prima parte este dedicata unor clarificari din perspectiva istoriografica si epistemica, autorul dominand cu perfectiune o arie imensa de date si definitii. Capitolul dedicat istoriei biblioteconomiei romanesti probabil va ramane mult timp de nedepasit in ceea ce priveste concizia si claritatea.”
Marin Pruteanu
Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul si biblioteca: aspecte ale eficientei profesionale/Ludmila Corghenci. – Ch.: Epigraf SRL, 2009. – 112 p.
corghenciAcest volum se întemeiaza în mare parte pe ceea ce a fost realizat de către autor între anii 2000-2009 şi reflectat în articole, sinteze şi comunicate, comunicări, rapoarte, recenzii şi alte materiale. Fiind structurate în cinci compartimente, materialele reliefează rolul primordial al capitalului uman pentru biblioteca, importanţa dezvoltării creativităţii personale, capabile să facă faţă presiunilor competiţiei, timpului, mediului.
Această publicaţie oferă posibilitatea de a argumenta cunoştintele şi deprinderile, necesare în această lume a schimbărilor pentru a deţine statutul de profesionişti eficienţi, ulterior împartăşind experienţa şi altora, care vor beneficia de pe urma mesajului.
Lucrarea este destinată atat managerilor superiori si funcţionali din domeniul informaţional – biblioteconomic, cât şi tuturor bibliotecarilor care ţin la profesiunea pe care o practică.

Kulikovski, Lidia. Studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri / Lidia Kulikovski ; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” .-Ch. ; Magna – Princeps SRL, 2008.-256 p.

Această carte ne oferă o viziune asupra institutului de biblioteci publice sub toate aspectele posibile. Vedete de subiect

 • biblioteconomie
 • B. M „B. P. Hasdeu”
 • biblioteci publice
 • biblioteci europene
 • bibliotecari
 • lectură
 • imagine publică
 • utilizatorul bibliotecii
 • legile Ranghanatan
 • evaluarea competenţelor profesionale
 • instrumente manageriale
 • colecţii
 • cercetare biblioteconomică
 • parteneriat
 • cooperare
 • cadru de reglementare
 • procese tehnologice
 • reviste biblioteconomice
 • definiţii
 • relaţii publice şi activităţi conexe
 • colectarea de fonduri
 • marketing
 • afaceri publice
 • sistemul Maas Media
 • rolul şi scopul bibliotecii publice
 • cadrul juridic şi financiar
 • satisfacerea necesităţilor utilizatorului
 • dezvoltarea colecţiilor
 • resurse umane
 • managementul şi marketingul în bibliotecile publice

Rurac, Ana. Publicaţii electronice de referinţă în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente: ghid/Ana Rurac.-Chişinău : S. N.,2007.-47 p.

Prezentul ghid îşi propune să pună la dispoziţia utilizatorului publicaţii de referinţă electronice în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente, acesibile în mod gratuit pe Internet. Lucrarea include 40 enciclopedii, 68 dicţionare, 78 ghiduri şi 100 glosare on – line. În ghid informaţia este sintetizată pe domenii, iar în cadrul fiecărui domeniu – conform genurilor ediţiilor de referinţă. Ghidul tinde să devină un instrument de informare util, care să răspundă cantitativ şi calitativ necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor, cât şi să asiste cu succes bibliotecarul în acordarea serviciilor de referinţe. Publicaţia este destinată utilizatorilor de informaţie agrară, studenţilor, cercetătorilor, bibliotecarilor.

Buluţă, Gheorghe. Bibliologie românească: idei, portrete, controverse/ Gh. Buluţă , Victor Petrescu.- Târgovişte : Bibliotheca, 2008

Lucrarea prezintă un volum important de informaţii referitoare la personalităţile care au activat şi activează în bibliologia românească şi la concepţiile, accepţiile, teoriile şi modelele care s-au acumulat în timp prin contribuţiile publicate de acestea. Se configurează o galerie de portrete, formată în timp, dar şi cu grupări care, în cadrul cronologic, reprezintă elemente locale – şcoli, instituţii în care s-au afirmat, mai mulţi cercetători, centre universitare. Există o logică interioară, bazată pe orientări, înrudiri, practici de conţinut intelectual care a stat la baza organizării sumarului cărţii. Acesta nu este pur şi simplu un dicţionar şi nici numai o suită de evaluări sau portrete de circumstanţe. Ansamblul componentelor pune în lumină dinamica domeniului configuraţia generală, etapele istorice, punctele de polarizare a unor concepţii, liniile de continuitate ce pot fi sau au fost identificate, filiaţia, tradiţia, elemente de noutate.

Cercetare şi dezvoltare în Bibliotecile Naţionale ale României şi Republicii Moldova/Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.- Bucureşti: Editura Bibliotecii Naţionale a României; Chişinău: Editura Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, 2008

„Prin constituirea, organizarea, prelucrarea, valorificarea şi prezervarea patrimoniului documentar al unei ţări, biblioteca naţională îndeplineşte o serie de funcţii de importanţă socială: funcţia de conservare, funcţia de informare, funcţia culturală, funcţia educaţională. Putem astfel vorbi, în cazul bibliotecilor naţionale, de mai multe roluri: patrimonial, informaţional, cultural şi educaţional. În virtutea acestor roluri, bibliotecile naţionale militează pentru moştenirea culturală scrisă; asigurarea dreptului la informare şi la accesul universal la informaţie; prezervarea moştenirii intelectuale naţionale; promovarea legislaţiei în domeniu; susţinerea la nivel naţional a domeniului biblioteconomic; partajarea resurselor informaţionale şi documentare; promovarea locului şi rolului în societate al bibliotecilor şi bibliotecarilor; promovarea cooperării profesionale, la nivel naţional şi internaţional.

Volumul de faţă este o prezentare a activităţilor şi serviciilor, a unora dintre lucrările de specialitate realizate la nivelul celor două instituţii. Temele abordate de către autorii articolelor şi eseurilor scot în evidenţă nu doar unele dintre aspectele definitorii ale activităţii celor două biblioteci naţionale, ci şi modul de a gândi, de a concepe biblioteconomia.

Acest volum îşi aduce partea sa de contribuţie la imaginea instituţiilor, este util celor care doresc să cunoască preocupările ştiinţifice şi profesionale ale celor două instituţii, funcţiile şi atribuţiile lor şi, de asemenea, să îmbogăţească literatura de specialitate a domeniului”. Elena Tîrziman; Alexe Rău

Reclame

13 comentarii Add your own

 • 1. Ludmila Corghenci  |  aprilie 29, 2010 la 11:11 am

  Utila pagina ! Cred ca ar fi bine sa mai scanati sumarul (cuprinsul) fiecarei carti, pentru a detalia informatiile. Cu cel mai mare respect !

  Răspunde
 • 2. Maria Vatamanu  |  aprilie 29, 2010 la 12:59 pm

  De acord cu propunerea Ludmilei, dar poate si link-uri cu full-text. Cartea Dnei Corghenci am intalnit-o cu text integral pe net si este posibil, sunt sigura ca si multe texte a Dnei Lidia Culicovschi se regasesc on-line etc. Ce minune ar fi o biblioteca de specialitate on-line!!!

  Răspunde
 • 3. Bog BNRM «  |  mai 5, 2010 la 9:42 pm

  […] Bog BNRM Posted on mai 5, 2010 by marinpruteanu Biblioteca Națională a Republicii Moldova are deschis un blog de biblioteconomie și știința informării. […]

  Răspunde
 • 4. Ludmila Corghenci  |  septembrie 10, 2010 la 9:05 am

  Sunti aici lucrari atat de necesare pentru noi! In masura posibilitatilor – ar fi bine sa fie asiguart accesul la textul integral!

  Răspunde
  • 5. cdbclub  |  septembrie 10, 2010 la 9:23 am

   Instrumentele oferite de Web 2.0 ne permit aceasta rezolvare. Atunci cand semnalati aparitia unei lucrari trimiteti si varianta electronica, iar de restul ne ocupam noi. V.O.

   Răspunde
 • 6. B. Judit  |  octombrie 5, 2010 la 4:35 pm

  Aceste lucrari de specialitate pot fi achizitionate?

  Răspunde
  • 7. cdbclub  |  octombrie 6, 2010 la 8:04 am

   Publicatiile elaborate de BNRM sunt repartizate bibliotecilor publice gratuit. Calendarului National se pare ca mai poate fi achizitionat. In rest trebuie de discutat cu fiecare autor in parte, dat fiind faptul ca acestea sunt de la diferite biblioteci. V.O.

   Răspunde
   • 8. Tatiana  |  noiembrie 7, 2010 la 7:30 pm

    Am cautat full-text ” Biblioteca 2.0- o noua generatie de biblioteci”, dar nu se gaseste pe net. As vrea si eu sa am aceasta carte. Imi spuneti, Va rog, de unde as putea s-o procur?

   • 9. cdbclub  |  noiembrie 8, 2010 la 10:57 am

    Tatiana, lucrarea „Biblioteca 2.0 – o noua generatie de biblioteci” n-a fost plasata pe http://www.slideshare.net/cdbclub. Pana rezolvam problema, va trimit varianta Word. V.O.

 • […] Publicaţii în domeniu […]

  Răspunde
 • 11. costinteo  |  februarie 7, 2011 la 1:33 pm

  Urmaresc de mult acest forum. Astazi m-am decis sa scriu pentru ca sunt fericit si vreau sa impartasesc cu voi.
  Sunt bucuros, multumit de tot ce am realizat pana la aceasta varsta, de prietenii mei, de viata mea.

  Cred ca toti ar trebui sa fim mai optimisti. Ii astept sa posteze pe toti cei care au motive de bucurie, sa ne faca sa zambim.

  Va salut,
  Teo

  Răspunde
 • 12. pirvugabriela  |  septembrie 3, 2011 la 9:30 pm

  Lucrez la Biblioteca Comunala Dimitrie Gusti din Poiana -Campina, judetul Prahova. Imi doresc sa am aceste carti de specialitate in biblioteca, sau cel putin cateva dintre ele. Am citit pe forum ca publicatiile elaborate de BNRM sunt repartizate bibliotecilor publice gratuit. Eu cum as putea sa le primesc. Mi le doresc foarte mult. Sunt studenta in anul III la Litere, Specializarea Biblioteconomie si Stiinta Informarii si imi place sa aplic tot ce poate veni nou in intimpinarea utilizatorilor.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogeri au apreciat asta: