Activitatea metodologică

Competenţe necesare bibliotecarilor responsabili de activitatea metodologică

Pot fi folosite la elaborarea Fişei postului

 

Competenţe personale/interpersonale

 

Aceste competenţe sunt fundamentale, cele mai multe dintre ele sunt importante pentru  orice loc de muncă. În majoritatea cazurilor eficienţa  activităţii este sporită de comunicarea clară, relaţiile  corecte, comportamentul etic,  flexibilitate, poziţia de  lider, capacitatea de a  lucra în  echipa si a învăţa pe tot parcursul vieţii.
Aceste competenţe sunt  la baza tuturor celorlalte  competenţe reflectate în  secţiunile  Indicelui competenţelor. Bibliotecarii şi personalul de bibliotecă care posedă toate aceste calităţi vor crea o bibliotecă relevantă.

Comunicare
Comunicarea clară şi eficientă este baza  succesului  în relaţiile cu managerii, colegii, utilizatorii şi alte  părţi interesate. Competenţele de comunicare sunt  esenţiale pentru servirea  clienţilor.

Competenţă: Comunicare
Comunicarea eficientă prin utilizarea diferitor  metode

 

Cunoştinţe şi abilităţi asociate
 • Comunică în mod deschis şi corect , atât verbal cât şi în scris
 • Identifică problemele şi ideile care urmează să fie comunicate şi oferă informaţii corecte şi în timp util
 • Prezintă idei într-o manieră  clară şi concisă, cu un nivel adecvat de entuziasm
 • Demonstrează aptitudini profesioniste de scriere (gramatică, construirea propoziţiilor, ortografie corectă, gânduri logice)
 • Demonstrează aptitudini de a vorbi în public.

 

Competenţă: Comunicare Comunică eficient cu diverse categorii de public şi persoane din diverse medii sociale
Cunoştinţe şi abilităţi asociate
 • Vorbeşte şi scrie într-o manieră profesionistă, binevoitoare şi adecvată  tuturor categoriilor de public
 • Demonstrează înţelegerea percepţiilor, perspectivelor  şi a stilului  de comunicare cu fiecare categorie de public
 • Creează o atmosferă binevoitoare, plină de respect.
Competenţă: Comunicare Selectează şi aplică  cele mai adecvate şi eficiente mijloace de comunicare pentru a face faţă diferitor  situaţii
Cunoştinţe şi abilităţi asociate
 • Comunică în mod eficient pentru a obţine consens, a convinge, a instrui şi / sau a motiva
 • Înţelege şi practică tehnici eficiente de a asculta şi a pune întrebări
 • Selectează strategii adecvate de comunicare pentru a gestiona constructiv conflictele
 • Demonstrează abilităţi de negociere pentru a asigura rezultate benefice.

 

Competenţe interpersonale


Cu excepţia cazului în care lucraţi singur într-o peşteră, trebuie să interacţionaţi  eficient  cu alţii, în scopul de a realiza obiectivele personale şi cele ale  instituţiei. Gestionaţi cu succes competenţele interpersonale şi veţi avea reţeta succesului.

Competenţe: interpersonale Dezvoltă şi menţine relaţii eficiente cu alte persoane în scopul realizării scopurilor comune
Cunoştinţe şi abilităţi  asociate
 • Tratează pe toată lumea cu onestitate, respect şi corectitudine pentru a crea  un mediu de încredere
 • Contribuie la crearea unui mediu de muncă colegial şi colaborativ
 • Înţelege şi acceptă diversitatea individuală şi instituţională
 • Este conştient de punctele forte şi contribuţiile personale şi cele ale altora
 • Împărtăşeşte colegilor cunoştinţele dobândite prin participarea la diverse discuţii profesionale, conferinţe, cursuri  şi alte metode de instruire
 • Face schimb de păreri cu managerii superiori, colegi, utilizatori
Competenţe:Interpersonale Deţine abilităţi şi aptitudini de a lucra eficient în echipă
Cunoştinţe şi abilităţi  asociate
 • Contribuie constructiv la realizarea sarcinilor şi obiectivelor echipei
 • Contribuie la crearea unei atmosfere de muncă, găseşte soluţii de rezolvare a problemelor, indiferent de  postul ocupat
 • Participa activ la  colectarea  informaţiilor şi luarea deciziilor, în scopul de a promova cât mai bine interesul echipei
 • Foloseşte eficient timpul propriu şi al membrilor echipei pentru  realizarea sarcinii în  timpul programat
 • Oferă şi acceptă ajutor de la membrii echipei

 

Competenţe:Interpersonale Aplică strategii eficiente pentru managementul politicilor instituţionale, a conflictelor şi a comportamentului dificil al unor membri ai echipei
Cunoştinţe şi abilităţi  asociate
 • Aspiră să devină un salariateficient
 • Înţelege modelele de comportament dificil într-un colectiv divers şi caută căile  de rezolvare pentru fiecare  caz aparte
 • Examinează minuţios propriul comportament, îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile proprii
 • Înţelege şi aplica strategii de soluţionare a conflictelor.

 

 
 

Instruirea  şi dezvoltarea personalului
Dezvoltarea continuă a personalului este una dintre cele mai importante sarcini ale bibliotecii. Indiferent de mărimea bibliotecii  instruirea personalului, este crucială pentru  realizarea cu succes a  misiunii  în condiţiile schimbării permanente a domeniului.

 

Competenţă:

Instruirea personalului

Elaborează  strategii şi iniţiază  un şir larg de iniţiative în vederea creării unui mediu de instruire în cadrul bibliotecii
 

 

Cunoştinţe şi deprinderi asociate

 

–        promovează importanţa dezvoltării continue  a personalului şi prevede oportunităţi adecvate

–        înţelege modul în care instruirea personalul de bibliotecă se reflectă asupra calităţii serviciilor oferite de bibliotecă

–        creează o cultură instituţională care favorizează atât procesele formale cât şi cele informare de instruire  la locul de muncă

–        promovează o cultură instituţională bazată pe performanţă, care se aliniază scopurilor şi obiectivelor de instruire care duc spre  rezultatele dorite

–        favorizează dezvoltarea personalului prin implicarea  mentorilor.

Competenţă:

Instruirea personalului

Planifică şi sprijină oportunităţile de dezvoltare a carierei personalului
 

 

 

Cunoştinţe şi deprinderi asociate

–        efectuează evaluarea personalului pentru a reliefa necesităţile  de instruire

–        corelează nevoile de instruire identificate cu schimbările interne şi externe care au impact asupra bibliotecii

–        utilizează metode bazate pe competenţă sau de altă natură pentru evaluarea competenţelor şi  sprijinirea oportunităţilor de dezvoltare a carierei personalului

–        efectuează analiza sarcinilor la locul de muncă

–        elaborează planuri de dezvoltare a personalului pentru a obţine competenţele necesare (cunoştinţe, deprinderi,
abilităţi, comportament, atitudini)

Competenţă:
Instruirea personalului

Dezvoltă şi implementează strategii adecvate de instruire (pentru
coordonatorii activităţii de instruire, formatori, persoane din cadrul instituţiei  responsabile de instruirea continuă)

Cunoştinţe şi deprinderi asociate –        înţelege şi aplică cunoaşterea teoriei învăţării în rândul adulţilor

–        planifică activităţi de instruire care să corespundă auditoriului ţintă să  sprijine rezultatele specifice

–        dezvoltă şi implementează soluţii de instruire axate pe persoanele antrenate în proces, folosind diverse stiluri de instruire

–        înţelege diverse  metode de instruire disponibile, inclusiv e-învăţarea şi învăţarea mixtă

–        înţelege şi aplica diverse concepte de instruire

–        gestionează mediul de instruire  pentru  a oferi o experienţă optimă participanţilor

Competenţă:
Instruirea personalului
Dezvoltă metode eficiente pentru evaluarea iniţiativelor de instruire

Cunoştinţe şi deprinderi asociate –        stabileşte măsurători de succes pentru toate strategiile de instruire

–        utilizează multiple tehnici de evaluare

–        dezvoltă procese pentru a evalua transferul de cunoştinţe la locul de muncă şi realizarea competenţelor propuse

–        planifică  timp şi propune proceduri de revizuire şi  consolidare a instruirii.

 

 

 

Traducere din   setul  de competenţe personale şi interpersonale, preluate din Competency Index for the Library Field.

„Aceste competenţe sunt fundamentale, cele mai multe dintre ele sunt importante pentru  orice loc de muncă. În majoritatea cazurilor eficienţa  activităţii este sporită de comunicarea clară, relaţiile  corecte, comportamentul etic,  flexibilitate, poziţia de  lider, capacitatea de a  lucra în  echipa si de a învăţa pe tot parcursul vieţii.
Aceste competenţe sunt  la baza tuturor celorlalte  competenţe reflectate în  secţiunile  Index-ului competenţelor din câmpul biblioteconomiei. Bibliotecarii şi personalul de bibliotecă care posedă toate aceste calităţi pot crea o bibliotecă de succes”. Şirul competenţelor personale începe cu comunicarea, atât verbală cât şi scrisă considerată baza succesului  în relaţiile cu managerii, colegii, utilizatorii, etc.

 

 

Competenţe

Asigură asistenţă de specialitate în biblioteconomie şi ştiinţa informării

 

Înţelege problemele şi tendinţele de dezvoltare în biblioteconomie şi ştiinţa informării

Cunoaşte nivelul de pregătire şi experienţă practică a bibliotecarilor din reţea

Elaborează lucrări metodologice şi de recomandare (teoretice şi practice)

Cunoaşte specificul lucrului individual şi al lucrului în grup

Ştie ce trebuie de făcut şi cum de acţionat pentru a rezolva o problemă

Ştie să argumenteze importanţa deciziilor luate

Cunoaşte specificul abordării deferenţiate a problemelor şi metodelor de lucru pentru diverse categorii de bibliotecari, precum şi pentru bibliotecarii începători şi bibliotecarii cu experienţă în domeniu

Înţelege importanţa autoinstruirii şi recomandă metode şi literatură de specialitate  pentru facilitarea acestui process

Înţelege necesitatea diversificării serviciilor în corespundere cu necesităţile membrilor comunităţii şi propune idei, practici de calitate,  inovaţii atestate în practica altor biblioteci, oferă asistenţă în vederea implementării serviciilor noi

Elaborare V.O.

 

Criterii de normare a resurselor umane în bibliotecile publice

Tipul bibliotecii

Populaţia ţintă:beneficiari

Documente existente: alte activităţi

Număr de unităţi (posturi)

1. Biblioteca   comunală în comune cu populaţia până la 2500 locuitori  de la 7 mii volume bibliotecar – 1 unitate
în comune cu peste 2,5 mii locuitori bibliotecar – 2 unităţi
2. Biblioteca orăşănească pentru localităţile sub 5 mii locuitori  la 15 mii volume consultate

 

director – 1 unitate; bibliotecar 1 unităţi 
pentru localităţile cu 5-7  mii locuitori  director – 1 unitate; bibliotecar 2 unităţi 
pentru localităţi cu 7-10 mii locuitori  director – 1 unitate; bibliotecar 3 unităţi 
pentru localităţi cu 10 mii locuitori director – 1 unitate; bibliotecar 3 unităţi 
bibliograf – 1 unitate; operator informatician – 1 unitate 
pentru biblioecile care deţin peste 500 de cărţi de patrimoniu conservator – 1 unitate
3. Biblioteca raională/municipală în raioanele cu până la 30 comune director – 2/4 unităţi(director, director adjunct, director administrativ);

Bibliotecari – câte 1 unitate la fiecare 5mii locuitori, inginer de sistem – 1 unitate; conservator / restaurator – 1 unitate

pentru activitatea de marketing şi programe culturale bibliotecar – 1 unitate
pentru activitatea de informaţii comunitare câte o unitate de bibliotecar la fiecare 50 mii locuitori
pentru bibliotecile cu peste 50 mii volume sociolog – 1 unitate
 pentu bibliotecile deţinătoare de colecţii de carte veche, rară de patrimoniu câte o unitate de bibliotecar/ bibliograf la fiecare 50 mii volume
pentru bibliotecile cu peste 100 mii volume programator – 1 unitate
pentru asistenţă de specialitate bibliotecar/metodist – 1 unitate
în raioanele cu peste 30  comune pentru asistenţă de specialitate

 

director (adjunct, director administrativ);2 posturi la bibliotecile cu până la 20 de salariaţi;

3 posturi la bibliotecile cu până la 35 de salariaţi;

4 posturi la bibliotecile cu peste 35 de salariaţi şi care deservesc peste 60 unităţi administrative (municipii, oraşe, comune) pentru coordonarea activităţilor de formare profesională, de planificare şi urmărire a activităţilor specifice etc.;

bibliotecar/metodist – 2 unităţi; cercetător – 1 unitate

 

Proiect

REGULAMENT

cu privire la organizarea formării profesionale continue a bibliotecarilor din bibliotecile publice din Republica Moldova

     Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale continue (în continuare – Regulament)  a bibliotecarilor din bibliotecile publice este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 18 (2) al Legii cu privire la biblioteci nr. 286 din 16.11.94, ale hotărârii nr. 1224 din 9 noiembie 2004 a Guvernului Rep. Moldova „Cu privire la organizarea formării profesionale continue” şi reglementează modalităţile de organizare şi funcţionare a sistemului de formare profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice.

I. DISPOZITII GENERALE

1.1 Formarea profesională continuă reprezintă un ansamblu de procese organizate în vederea educaţiei recurente sau compensatorii, care prelungesc sau înlocuiesc educaţia iniţială şi datorită cărora bibliotecarii îşi dezvoltă aptitudinile, îşi îmbogăţesc cunoştinţele, îşi ameliorează sau îşi înnoiesc calificarea  profesională, îşi formează o noua orientare, îşi fac posibilă evoluţia aptitudinilor şi comportamentelor.

1.2 Scopul formării profesionale continue este dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale în corespundere  cu postul ocupat şi obligaţiunile funcţionale, familiarizarea bibliotecarilor cu realizările curente, experienţa avansată şi noutăţile domeniului, asimilarea unor cunoştinţe noi condiţionate de trecerea în altă funcţie, implementarea unor noi tehnologii de informare şi comunicare etc.

1.3 Formarea profesionala continua asigură bibliotecarilor accesul la realizarile actuale în biblioteconomie şi ştiinţa informării, eficientizarea activitaţii bibliotecare prin dezvoltarea competentelor şi abilitatilor profesionale, adaptarea lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare.

1.4.Responsabilitatea educării şi dezvoltării profesionale continue revine persoanelor fizice, instituţiilor angajatoare, asociaţiilor profesionale şi programelor de învăţământ în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.

1.5 Formarea profesională continua  a bibliotecarilor este un sistem permanent şi are ca obiective:

a) pregătirea bibliotecarilor capabili să  facă faţă exigenţelor Erei Informaţionale şi necesităţilor în continuă dezvoltare ale utilizatorilor; formarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor moderne; formarea abilităţilor de instruire a utilizatorilor în vederea folosirii echipamentelor moderne de comunicare, specifice bibliotecilor;

b)  crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al bibliotecarilor;

c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale;

d) recalificarea, determinată de  schimbările impuse de implementarea tehnologiilor de informare şi comunicare.

1.6 Formarea profesională continuă se realizează în baza urmatoarelor principii:

a) asigurarea caracterului anticipativ şi a continuităţii ;

b) acoperirea tuturor categoriilor de bibliotecari;

c) abordarea diferenţiată a diferitor categorii de bibliotecari în dependenţă de tipul bibliotecii,  postul ocupat şi specializarea funcţională, studii, vechime în muncă şi experienţa de activitate;

b) adaptarea programelor de formare profesională la   ritmurile de acumulare a cunoştinţelor noi în societate şi în lume;

c) valorificarea tuturor mijloacelor de informare disponibile în limitele institutionale şi noninstituţionale; diversificarea formelor şi metodelor de instruire; aplicarea formelor interactive de predare;

f) cooperarea şi colaborarea cu alte instituţii adiacente.

1.7 Formarea profesională continuă semnifică orice proces de instruire în cadrul căruia bibliotecarul având o calificare ori o profesie, îşi asigură completarea şi dezvoltarea competenţelor deja dobândite sau dobândirea de noi competenţe.

1.8 Formarea profesionala continua se face prin:

iniţiere – dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea activităţii conform fişei postului;

calificare – dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit bibliotecarului să desfăşoare activităti specifice profesiei;

perfectionare – dezvoltarea competentelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări;

specializare – obtinerea de cunoştinte şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupatii;

recalificare – obtinerea de competente necesare unei noi ocupatii sau profesii, diferită de cea dobândită anterior.

II. ORGANIZAREA ŞI DIRIJAREA PROCESULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

2.1 Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură bibliotecarilor fie dezvoltarea competenţelor  şi abilităţilor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

2.2 Formarea profesională continuă  a bibliotecarilor asigură:

 • completarea educaţiei de bază – prin educaţie recurentă sau compensatorie;
 • formarea profesională continuă prin perfecţionarea pregătirii profesionale şi prin dobândirea unor calificări profesionale suplimentare celor dobândite anterior.

2.3 Formarea profesională continuă  se face pe trei nivele: (internaţional?) naţional, teritorial,  local (in cadrul bibliotecii).

Nivel naţional (Biblioteci Naţionale)- formarea formatorilor, formarea bibliotecarilor după categorii, experienţă etc.

Nivel teritorial (biblioteci municipale, orăşeneşti, raionale) – formarea bibliotecarilor după categorii, experienţă etc.

Nivel local – instruirea la locul de muncă, autoinstruire

2.4 Formarea profesională continuă se organizează în mod diferenţiat pe:

–     tipuri de biblioteci

–        categorii de bibliotecari (post şi specializare funcţională)

–        studii, nivel de pregătire

–        vechime in muncă

–        perioade de timp

ţinîndu-se seama  de competenţele de bază ale bibliotecarilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită, de modernizarea tehnologiilor de informare şi comunicare etc.

2.5 Formarea profesională continuă a bibliotecarilor se realizează prin:

 • Cursuri postuniversitare de  perfecţionare şi recalificare a persoanelor cu studii superioare de specialitate; cursuri postuniversitare de specializare, cursuri postuniversitare de scurtă durată;
 • Forme specifice sistemului de asigurare metodologică a  activităţii bibliotecare: conferinţe ştiinţifico- practice, seminare, stagiuni, workshopuri, mese rotunde, etc
 • Autoinstruirea profesională a bibliotecarilor: acţiuni de informare, documentare şi consiliere pe toată durata carierei şi a vieţii etc.

2.6 Formarea profesională continuă se realizează în baza programelor speciale, elaborate şi aplicate de instituţiile cu activitate în domeniu, utilizându-se metode interactive cu accent pe demersurile multimedia.

2.7 Programa de formare profesională continuă poate fi structurată pe   module:

–  management şi marketing biblioteconomic;

–  tehnici şi tehnologii informaţionale noi pentru biblioteci;

– diversificarea serviciilor informaţional-bibliotecare pentru comunitate;

–  organizarea informaţiei în condiţiile diversificării resurselor.

2.8 Programele formelor menţionate includ lecţii şi comunicări atât pe teme de cultură generală cât şi teme speciale, studii de caz, schimb de experienţă, liste de literatură la temă, lecţii practice, excursii în biblioteci etc. La elaborarea programelor de studiu se respectă principiul de la simplu la compus.

2.9 Formarea profesională continuă este asigurată de către formatori, specialişti în domenii, din ţară sau din străinătate.
2.10 Rolul principal în organizarea formării profesionale continue a bibliotecarilor revine MCT, MÎ care aprobă strategii, programe naţionale şi documente normative în domeniul formării profesionale continue a bibliotecarilor.

2.11 Formarea profesională continuă a specialiştilor poate fi efectuată cu întrerupere, fără întrerupere sau cu întreruperea parţială a muncii.

2.12 Bibliotecile şi formatorii creează condiţiile necesare bibliotecarilor în vederea însuşirii programelor de formare profesională suplimentară, organizează procesul instructiv, implementează noi forme, metode şi tehnologii de instruire.
2.13 Periodicitatea  este determinată de angajatorul care oferă locul de muncă, dar nu mai rar decît o dată în patru ani.

2.14 Persoanele care au susţinut cu succes testele de evaluare primesc certificate de calificate.

I11. FINANŢAREA FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

 

3.1 Finanţarea formării profesionale continue se efectuază din următoarele surse:

 • surse financiare alocate de instituţii şi destinate formării profesionale continue ( Conform Recomandărilor IFLA-UNESCO un minim de 0,5 – 1% din bugetul instituţiei trebuie alocat dezvoltăţii profesionale continue a bibliotecarilor).
 • sursele financiare proprii ale persoanelor care solicită servicii de formare;
 • sponsorizări, donaţii, proiecte.

3.2 Formarea profesională continuă poate fi sprijinită de societăţi şi asociaţii.

3.3 Cheltuielile legate de transport, cazare şi diurnă sunt asigurate de instituţii, direcţii/ secţii cultură concrete.

3.4 Pentru termenul corespunzător de studiu bibliotecarilor li se garantează la locul de muncă salariul.

IV. DISPOZIŢII FINALE

 

4.1 La finele instruirii, instituţiile de formare profesională continuă vor efectua o analiză generală a cunoştinţelor profesionale a absolvenţilor şi în baza acestora vor elabora recomandări serviciului de personal privind încadrarea specialiştilor în câmpul muncii.

4.2 Managerii  contribuie la formarea profesională continuă oferind: timp în cadrul zilei de muncă pentru instruire, recomandări, consultaţii, liste de literatură şi diseminând larg informaţia privind formarea profesională continuă şi a surselor de informare.

4.3 Rezultatele formării profesionale continue sunt luate în considerare la atestarea bibliotecarilor în vederea obţinerii sau confirmării gradelor de calificare conform Regulamentului  privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare.

REGULAMENTUL

Sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate în Republica Moldova

1. Dispoziţii generale

1.1. Sistemul de asistenţă metodologică şi de specialitate în Republica Moldova (S.A.M.S.)

asigură unitatea naţională în biblioteconomia Moldovei, alinierea bibliotecilor la

metodologiile şi tehnicile biblioteconomice moderne, promovate pe plan internaţional.

1.2. Asistenţa metodologică şi de specialitate este realizată potrivit strategiei şi politicii

culturale şi ştiinţifice a Republicii Moldova, conducându-se după legislaţia în vigoare,

actele de reglementare emise de Ministerul Culturii, Consiliul Biblioteconomic Naţional

şi după prezentul Regulament.

Asistenţa metodologică şi de specialitate este coordonată de C.B.N. care are următoarele

atribuţii.

– elaborează şi pune în discuţie proiectele actelor legislative şi ale hotărârilor

Guvernului privind activitatea bibliotecară;

– elaborează principiile unice de funcţionare a sistemului naţional de biblioteci;

– aprobă programe strategice de activitate bibliologică;

– sprijină metodologic aplicarea standardelor naţionale în domeniul

Biblioteconomie şi ştiinţa informării;

– elaborează şi aprobă documente reglementatoare şi normative de funcţionare a

bibliotecilor;

– analizează activitatea bibliotecară, stabileşte domeniile critice ale acesteia şi

elaborează programe de soluţionare;

– asigură interacţiunea bibliotecilor, centrelor de informare şi documentare,

instituţiilor de învăţământ bibliologic privind completarea şi integritatea

colecţiilor, activitatea de informare şi documentare, investigaţiile bibliologice,

asistenţa metodologică şi de specialitate, automatizarea proceselor de bibliotecă

etc.;

– întreţine relaţii profesionale internaţionale, contribuind la alinierea

bibliotecilor din Moldova la metodologiile şi tehnologiile moderne;

– examinează alte probleme de activitate bibliotecară.

1.3. S.A.M.S are în sarcină următoarele misiuni fundamentale:

– asigurarea unităţii naţionale în biblioteconomia Moldovei prin metodologii

unice, forme tipizate corespunzătoare celor internaţionale (recomandate de

IFLA etc), concordarea lor cu specificul naţional şi particularităţile locale;

– asigurarea cadrului de reglementare, metodologic şi organizatoric al

formării  profesionale continue a bibliotecarilor din republică;

– acoperirea metodologică şi organizatorică a procesului inovaţional în

biblioteci;

– sintetizarea, generalizarea şi valorificarea experienţei pozitive din activitatea

bibliotecilor, prognozarea funcţionării S.N.B;

– analiza statistică a activităţii biblioteconomice;

– organizarea acţiunilor de diseminare a realizărilor biblioteconomiei naţionale şi internaţionale

(conferinţe, simpozioane, concursuri, mese rotunde, cluburi etc.)

2. Organizarea. Atribuţiile şi sarcinile centrelor metodologice

2.1. Asistenţa de specialitate a bibliotecilor Sistemului Naţional este asigurată de un ansamblu

de centre biblioteconomice şi metodologice formate şi întreţinute de către stat şi

subordonate (profesional) Consiliul Biblioteconomic Naţional.

2.2. Centrele metodologice sunt de trei tipuri: naţionale, teritoriale,

departamentale.

2.3. Statut de centru metodologic deţine biblioteca principală dintr-o reţea teritorială sau

departamentală, abilitată cu funcţii metodologice şi având o structură organizatorică

corespunzătoare. Statutul, structura şi bugetul centrului metodologic sunt stabilite de

fondatorii lui.

2.4. Centrele metodologice naţionale asigură asistenţa de specialitate bibliotecilor sistemului

naţional, atribuindu-li-se următoarele sarcini şi misiuni:

2.4.1 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova:

– asigurarea unităţii naţionale în biblioteconomia Republicii Moldova;

– asistenţa informaţională şi documentară în biblioteconomie;

– cooperarea bibliotecară naţională şi internaţională, alinierea bibliotecilor

din Moldova la metodologiile şi tehnicile biblioteconomice moderne promovate pe plan

internaţional;

– studierea tendinţelor de dezvoltare a domeniului

– asigurarea unui nivel metodologic şi teoretic progresist al cunoaşterii,

instruirii şi practicii biblioteconomice prin organizarea la nivel S.N.B. a unor studii şi

cercetări fundamentale în toate domeniile biblioteconomiei (istoria cărţii, scrisului şi a

tiparului, istoria bibliotecilor, sociologia cărţii şi a lecturii etc.); studii sociopsihologice în

vederea optimizării procesului de dirijare a bibliotecilor, lucrări de sociometrie bibliotecară;

marketingul bibliologic etc;

– asigurarea consultativă şi documentară a sistemului de formare profesională continuă a

lucrătorilor de bibliotecă din Republica Moldova;

– sintetizarea şi analiza statisticii în domeniul bibliotecilor publice;

– acoperirea metodologică şi organizatorică a procesului inovaţional în

biblioteci;

– editarea publicaţiilor de specialitate în biblioteconomie;

– acţiuni practice de îndrumare metodologică în cadrul S.N.B.;

– elaborarea programelor cumulative de perspectivă privind activitatea ştiinţifică;

– organizarea întrunirilor profesionale la nivel naţional.

2.4.2. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” (asigură asistenţa metodologică şi de

specialitate a activităţii bibliotecare în folosul copiilor):

– coordonarea activităţii tuturor bibliotecilor ce servesc copiii, indiferent de

apartenenţa departamentală;

– analiza şi generalizarea situaţiilor statistice despre activitatea bibliotecilor, care servesc

cititorii copii;

– elaborarea şi difuzarea lucrărilor cu caracter metodologic privind

organizarea cataloagelor, lecturii publice şi a activităţilor culturale în bibliotecile ce servesc

copiii;

– organizarea concursurilor şi a altor activităţi culturale republicane pentru

copii în vederea orientării, aprofundării şi cultivării lecturii;

– sintetizarea, generalizarea şi valorificarea experienţei pozitive a

bibliotecilor din republică, ce-şi manifestă activitatea în folosul copiilor;

– participarea la organizarea acţiunilor de formare profesională continuă a bibliotecarilor,

a acţiunilor de promovare  a biblioteconomiei naţionale (conferinţe, simpozioane, sesiuni,

seminare etc.);

– coordonarea şi cooperarea studiilor şi cercetărilor ştiinţifice, sociologice în

problemele literaturii şi literaturii copiilor;

– elaborarea recomandărilor cu privire la editarea, completarea,

sistematizarea şi popularizarea literaturii naţionale pentru copii.

2.4. Centrele biblioteconomice teritoriale (biblioteci publice raionale, municipale) – asigura

asistenţa metodologică şi de specialitate a bibliotecilor din teritoriu contribuind la:

– promovarea în teritoriu a obiectivelor şi sarcinilor formulate de Ministerul

Culturii al Republicii Moldova şi centrele biblioteconomice;

– implementarea standardelor naţionale;

– procesul inovaţional

– formarea profesională continuă a  bibliotecarilor din reţea;

– efectuarea lucrărilor de analiză şi sinteză referitoare la stadiul dezvoltării

serviciilor de lectură, la cerinţele de carte şi de informare ale populaţiei şi

formularea de propuneri corespunzătoare organelor de decizie;

– sintetizarea, generalizarea şi valorificarea experienţei pozitive din activitatea

bibliotecilor;

– elaborarea şi difuzarea lucrărilor cu caracter metodologic privind activitatea

bibliotecară, prestarea altor servicii în folosul unităţilor din teritoriu;

– studii şi cercetări locale în biblioteconomie, organizarea activităţilor ştiinţifice

şi culturale;

– efectuarea lucrărilor de statistică vizând activitatea bibliotecilor din teritoriu;

– coordonarea  procesului  de completare a colecţiilor, urmărind constituirea unor

colecţii reprezentative de publicaţii care să răspundă cerinţelor de lectură şi

informare a utilizatorilor;

– acordarea asistenţei de specialitate în materie de management;

– organizarea întrunirilor profesionale în teritoriu;

– coordonarea activităţii bibliotecare în teritoriu.

2.5. Centrele biblioteconomice departamentale asigură asistenţa metodologică şi de

specialitate a bibliotecilor di reţeaua concretă , atribuindu-li-se

următoarele sarcini şi misiuni:

– asigurarea organizatorică şi informaţională a realizării obiectivelor şi

sarcinilor formulate de organele  administrative şi profesionale în

cadrul reţelei concrete;

– sintetizarea, generalizarea şi popularizarea experienţei pozitive, specifice

activităţii bibliotecare din reţea;

– asigurarea organizatorică şi documentară a formării profesionale continue a

bibliotecarilor din reţea;

– recepţionarea, analiza şi sinteza statisticii activităţii bibliotecare;

– elaborarea şi difuzarea lucrărilor cu caracter metodologic, bibliographic,

informaţional statistic privind activitatea bibliotecilor din reţea;

– realizarea studiilor şi cercetărilor specifice activităţii bibliotecare din reţea,

participarea la activităţi ştiinţifice şi culturale organizate la nivel naţional şi internaţional;

– coordonarea şi cooperarea activităţii cu centrele biblioteconomice naţionale şi

teritoriale;

– acordarea  asistenţei metodologice şi de specialitate bibliotecarilor din reţea şi organizarea acţiunilor de îndrumare practică în reţea;

– implementarea standardelor naţionale.

3. Modul de funcţionare

3.1. S.A.M.S având ca unităţi centrele metodologice nominalizate, funcţionează în baza unui

mecanism întemeiat pe îmbinarea diferenţierii şi integrării funcţiilor, informării

reciproce, schimbului de experienţă avansată etc.

3.2. Interacţiunea unităţilor sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate este

Asigurată de către Consiliul Biblioteconomic Naţional.

3.3. Formele de funcţionare a Sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate sunt:

programe strategice şi curente de activitate, conferinţe, seminare, întruniri, cluburi

profesionale şi alte acţiuni de pr4omovare a metodologiei şi tehnologiei

biblioteconomice naţionale şi moderne, concursuri, schimb de delegaţii, vizite de

documentare, stagii, pregătirea în comun şi recenzarea reciprocă a publicaţiilor

metodologice etc.

4. Dispoziţii finale

4.1. Aspectele de funcţionare ale Sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate, ce

nu sunt cuprinse de prezentul Regulament, sunt reglementate prin acte aprobate de

Consiliul Biblioteconomic Naţional.

4.2. Prezentul Regulament intră în vigoare din ziua aprobării lui, actele care contravin

actualului document se abrogă.

REGULAMENT-CADRU

de organizare și funcționare a Serviciului

biblioteconomic (oficiul consultativ)

al bibliotecii publice

 

                     I.   Dispoziții generale

 

1.1.        Serviciul biblioteconomic (oficiul consultativ) este unul din compartimentele bibliotecii în subordinea administrativă a                                   directorului și Consiliul de administrație.

1.2.        După vocația sa, Serviciul biblioteconomic (oficiul consultativ) este un compartiment de interes comun cu Direcția cultură și cu rețeaua de biblioteci publice din teritoriu.

1.3.        În activitatea sa curentă serviciul funcționează în baza Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice din Republica Moldova, dispozițiilor Direcției/secţiei cultură, ale directorului bibliotecii și în baza prezentului Regulament.

1.4.        Serviciul biblioteconomic (oficiul consultativ) are în sarcină următoarele misiuni fundamentale:

–        Îndrumarea și sprijinirea bibliotecilor publice din teritoriu în conformitate cu obiectivele și sarcinile formulate de Ministerul Culturii și centrele biblioteconomice naționale;

–        Efectuarea de analize referitoare la stadiul dezvoltăii seviciilor, prestate  de bibliotecă și formularea de propuneri corespunzătoare organelor de decizie;

–        Sintetizarea, generalizarea și valorificarea experienței pozitive a activității de bibliotecă,

–        Formarea profesională continuă  a bibliotecarilor din rețea;

–        Realizarea studiilor  și cercetărilor  locale în bibliologie, organizarea și participarea la activități științifice și culturale;

–        Elaborarea și difuzarea lucrărilor cu carcater metodologic privind activitatea bibliotecară, prestarea altor servicii în folosul unităților din teritoriu;

–        Recepționarea și analiza situațiilor  statistice privind activitatea bibliotecilor publice din teritoriu;

–        Îndeplinirea unor sarcini operative puse de către conducătorii și organele superioare.

II.            Organizarea. Modul de funcționare

2.1.        Structura organizatorică a Serviciului biblioteconomic (oficiul consultativ) se stabilește în baza Normativelor de organizare și funcționare a bibliotecilor publice din Republica Moldova  în vigoare

2.2.        Serviciul este condus de către un șef desemnat în post de Consiliul de administrație. Șeful serviciului:

–        Conduce activitatea serviciului, organizează îndeplinirea programelor aprobate;

–        Întocmește fișele posturilor salariaților din serviciu;

–        Efectuează controlul și poartă răspunderea asupra calității lucrărilor realizate în serviciu;

–        Asigură disciplina de muncă, executivă și tehnologică în cadrul serviciului, înaintează propuneri pentru sancțiuni disciplinare;

–        Efectuează redistribuirea forței de muncă în cadrul serviciului (în caz de necesitate);

–        Înaintează propuneri privind salarizarea și redistibuirea suplimentară a muncii în dependență de eficiența și calitatea muncii lucrătorilor;

–        Participă la selectarea personalului;

–        Este membru al Consiliului de administrație;

–        Se ocupă de rezolvarea problemelor sociale și gospodărești în serviciu, solicitând, după situație, concursul directorului bibliotecii, Direcției cultură;

–        Efectuează  lucrări de marketing în folosul bibliotecii;

–        Îndeplinește diverse misiuni operative ale directorului bibliotecii, Direcției cultură.

2.3.        Șeful oficiu (pentru bibliotecile orășenești) este în subordinea șefului serviciului și se specializează în lucrul cu copiii:

–        Conduce activitatea oficiului, asigură îndeplinirea sarcinilor puse în fața oficiului, evidența și controlul activității oficiului;

–        Participă la întocmirea programelor și rapoartelor de activitate ale serviciului conform profilului oficiului;

–        Poartă răspundere de calitatea lucrărilor executate în oficiu;

–        Organizează colecția publicațiilor de specialitate și ținerea unui aparat bibliografic corespunzător.

2.4.        Chestiunile, ce țin de activitatea operativă, sunt puse în cadrul volantelor săptămânale cu salariații serviciului.

III.         Dispoziții finale

3.1.        În baza prezentului regulament se vor elabora fișele posturilor lucrătorilor.

3.2.        Prezentul Regulament intră în vigoare în ziua aprobării lui de către directorul bibliotecii.

Resurse în ajutor metodistului

Manifestul UNESCO pentru bibliotecile publice

1994 http://www.bnrm.md/docs/dd/int/24.pdf

MANIFESTUL IFLA PENTRU STATISTICA DE BIBLIOTECĂ http://www.bnrm.md/club/files/ifla_stat.pdf

Dezvoltarea profesională continuă:Principii şi acumularea celei mai bune experienţe http://www.slideshare.net/rmbiblioteci/ifla-dezvoltarea-profesionala-continua-romana1

 

Legea cu privire la biblioteci http://www.bnrm.md/docs/dd/nat/1/27.pdf

Documente directoare naţionale// http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=documente-directoare-nationale

Ghid pentru servicii de bibliotecă destinate copiilor//

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEoQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifla.org%2Ffiles%2Fassets%2Flibraries-for-children-and-ya%2Fbest-practices%2Fguidelinesforchildrenslibraryservicesromanian.doc&ei=Fb82UoaVE8f34QSNr4D4Cw&usg=AFQjCNGSfVvMqvagyXXTRO10px9jaYpJdA&sig2=P8FbLHV3qYuToIsTe7ai3g&bvm=bv.52164340,d.bGE

Site-uri, bloguri, pagini pe reţele de socializare

www.ifla.org

www.bnrm.md

https://clubbib2.wordpress.com

http://www.slideshare.net/cdbclub

http://bibliotecipublicerm.wordpress.com

http://www.slideshare.net/rmbiblioteci

http://www.bncreanga.md

http://bibcreanga.blog.com

http://www.hasdeu.md

http://echipahasdeu.wordpress.com

Pagina Blogului de biblioteconomie şi Ştiinţa Informării http://www.facebook.com/pages/Blogul-de-biblioteconomie-si-stiinta-informarii/142586482424613

Pagina CODIBIP pe http://www.facebook.com/pages/CODIBIP-Conferin%C5%A3a-Directorilor-Bibliotecilor-Publice-din-RM/169949989757798

Ppagina Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii pe Facebook http://www.facebook.com/pages/Festivalul-Na%C8%9Bional-al-C%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99i-Lecturii/265084846839706

Pagina Traineri NOVATECA https://www.facebook.com/groups/trainerinovateca

Un comentariu Add your own

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogeri au apreciat: